Lista władz SSPMK

Przedstawiciel - Elżbieta Tabacka-Wosińska


Członek Zarządu - Bogusława Broda


Członek Zarządu - Cezary Bebel


Członek Zarządu - Janina Szpakowska


Członek Zarządu - Joachim Żok4.06.2020
Zarząd Stowarzyszenia zapoznał się ze stanem realizacji zadania „Aktywność nasz cel” i wydatkowania środków z grantu „Ślaskie lokalnie”. I tak:
- zakupiony został laptop
- wykonane zostały projekty: logo Stowarzyszania, ulotki i rollup
- wydrukowane zostało 1000 szt ulotek,
- wykonane zostały 3 rollupy,
- wykonana została strona internetowa Stowarzyszenia i przeszkolono 2 osoby do
prowadzenia strony.
Oczekujemy na wydruk logo na foliach przylepnych i dostawę szafki wzmocnionej.
Zarząd zapoznał się z funkcjonowaniem strony internetowej.


Ponadto Zarząd ustalił, że w bieżącym roku nie odbędzie się planowana wycieczka do Czech i Austrii, natomiast realizowane będą wszystkie zamierzenia w ramach zadania „Aktywni seniorzy” w ramach grantu pozyskanego z Miasta Katowice.


26 sierpnia 2020

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 3 członków Zarządu. W trakcie posiedzenia:
1. Członkowie Zarządu przyjęli „Politykę rachunkowości” i załącznik – Zakładowy plan kont. Dokumenty te określają zasady prowadzenia działalności finansowej i umożliwiają księgowanie dokumentów finansowych. Obydwa dokumenty wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Przedstawicielka poinformowała o rezygnacji Pani Bogusławy Broda
z prowadzenia księgowości Stowarzyszenia i w związku z tym o decyzji powierzenia tego zadania Pani Katarzynie Wosińskiej -Duda – członkowi Stowarzyszenia.
3. Przedstawicielka poinformowała o aktualnym stanie środków finansowych na koncie głównym i na koncie pomocniczym oraz o stanie opłacania składek członkowskich.
4. Poinformowała o braku dyspozycyjności osób upoważnionych do podpisywania operacji finansowych na kontach bankowych i uzyskała zgodę na dokonanie zmian w tym zakresie i jednoosobowy podpis.
5. Członkowie zarządu przyjęli informację o stanie organizacji wycieczek
w ramach zadania „Aktywni seniorzy” tj.
- 28 sierpnia Bytom – Chechło kolejka wąskotorową
- 5 września – Moszna – Święta Anna – Kanał Gliwicki
- 3 października – Sławków – Olkusz – Rabsztyn – Pustynia Błędowska.
w tym o przewidywanych działaniach w związku z pandemią koronawirusa
Covid 19.
6. Członkowie Zarządu poinformowani zostali szczegółowo o sposobie zrealizowania małego grantu z programu Śląskie lokalnie pt. „Aktywność nasz cel”
7. Przedstawicielka poinformowała członków Zarządu o rozmowach z Komisja socjalną przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
o zasadach korzystania z funduszu socjalnego. Członkowie Zarządu na następnym posiedzeniu otrzymają do wglądu protokół z tego posiedzenia.
8. Dyskutowano ponadto nad rozwinięciem strony internetowej poprzez dodanie 2 zakładek :
- Nasze sprawy, gdzie zamieszczane były by m.in. o naszych uprawnieniach,
zasadach korzystania z funduszu socjalnego, zmianach w przepisach
prawnych dotyczących emerytów mundurowych,
- Nasze zdrowie – gdzie znajdowałyby się informacje o dostępie do równych
świadczeń zdrowotnych, np. szczepienia dla seniorów, itp..


Strona internetowa wykonana została w ramach projektu "Aktywność - nasz cel".

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020